• A
  • A
  • A

rządowy fundusz inwestycji lokalnych

obraz 2021 07 21 080307 Gmina Goszczanów realizuje przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114405E Gawłowice - Wacławów  współfinansowane ze Środków: Funduszu Dróg Samorządowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Długość drogi 1566,5; szerokość jezdni  5 m pobocza 0,75m Całkowita wartość przedsięwzięcia  1 361 221,00 złotych   Wysokość dofinansowania z FDS   965 082,00 złotych Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 91 633,00 złotych Wykonywana droga gminna stanowi ważny ciąg komunikacyjny łączący jednostki osadnicze gminy z siecią dróg gminnych i powiatowych. Podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu  na drodze.  Poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców gminy Goszczanów; usprawni połączenia komunikacyjne związane z zaopatrzeniem w surowce do produkcji, jak również odbiór produktów od producentów rolnych zapewniając niezbędne minimum dla rozwoju obszaru wiejskiego.   Tablica Poprężniki   Gmina Goszczanów zrealizowała przedsięwzięcie  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114412E w Poprężnikach”. DOFINIANSOWANIE ZE ŚRODKÓW: RZĄDOWEGO  FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w kwocie 381 967,00 złotych RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w kwocie 91 633,00 złotych Długość przebudowanej  drogi  -  869,00 m Szerokość jezdni 5,00 m;   pobocza 0,75 m Droga łączy  się z drogami powiatowymi  nr 1744E i 1745E Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia łamanego, pobocza  gruntowe, zjazdy do działek zabudowanych z kostki brukowej. Droga podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu  na drodze.   Droga otwiera duże możliwości rozwoju wsi. Umożliwia dostęp do terenów inwestorom zewnętrznym. Wpłynie na poprawę aktywności sektora usług, ułatwi rozwój pozarolniczych sektorów gospodarki. Droga poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców gminy Goszczanów; usprawni połączenia komunikacyjne gminy z Powiatem i Województwem.   

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 1   Gmina Goszczanów zrealizowała przedsięwzięcie  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114412E w Poprężnikach”. DOFINIANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO  FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w kwocie 381 967,00 złotych Droga łączy  się z drogami powiatowymi  nr 1744E i 1745E Długość przebudowanej  drogi  -  869,00 m Szerokość jezdni 5,00 m;   pobocza 0,75 m Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłucznia łamanego, pobocza  gruntowe, zjazdy do działek zabudowanych z kostki brukowej. Droga otwiera duże możliwości rozwoju wsi. Umożliwia dostęp do terenów inwestorom zewnętrznym. Wpłynie na poprawę aktywności sektora usług, ułatwi rozwój pozarolniczych sektorów gospodarki. Podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu  na drodze.  Poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców gminy Goszczanów; usprawni połączenia komunikacyjne związane z zaopatrzeniem w surowce do produkcji, jak również odbiór produktów od producentów rolnych zapewniając niezbędne minimum dla rozwoju obszaru wiejskiego.  

półkolonie letnie

PÓŁKOLONIE

Marcowe propozycje KRUS dla dzieci

konkurs plastyczny loga   Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przedstawia propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców. Jednocześnie młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i wygrać atrakcyjne nagrody.  

Czytaj więcej...

Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego

przedł nab 15

Informacja dot. wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

obraz 2021 02 02 114402

Mamografia 26 listopada 2020r.

mamografia

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Wstęp Urząd Gminy w Goszczanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.goszczanow.com Data publikacji strony internetowej: 2014r. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści lub funkcje niedostępne: Zdjęcia nie posiadają opisów, Załączniki nie posiadają dostępnej treści, Załączniki nie posiadają dostępnych opisów, Filmy nie posiadają napisów, Wymienione wyżej funkcje są niedostępne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.22 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2020.09.23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Robert Wójcik, adres e-mail admin@goszczanow.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonu 438297051, 438298248. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Informacja zwrotna Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Postępowanie odwoławcze W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind: Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Kaliskiej i jest to jedyne wejście przeznaczone dla petentów. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, numer pokoju - 4. Budynek nie posiada platformy do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada cztery kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro. Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, który jest bezkolizyjny, nie posiada progów, ma czytelny i intuicyjny układ. Przy schodach brak jest platform oraz pochylni. Budynek Urzędu Gminy w Goszczanowie nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami. Jednak w przypadku problemów z wejściem na piętro, merytoryczny pracownik Urzędu, do którego kierowana jest sprawa, obsługuje klienta na parterze. Dostępność informacji głosowych Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych. Dostępność pętli indukcyjnych W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dostosowanie parkingów Przed budynkiem brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępność tłumacza języka migowego Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.   Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego-wydruk w formie dostępnej
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Goszczanów
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.