Drukuj

Wójt Gminy Goszczanów informuje, że w związku z przestojem technologicznym
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw” w okresie od dnia 1 lipca
2020 r. do dnia 30 września 2020 r. (lub do odwołania) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ulicy Dzigorzewskiej 4, ogranicza się
dla mieszkańców Gminy Goszczanów przyjmowanie następujących odpadów komunalnych:

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

17 02 01 – drewno

17 02 03 – tworzywa sztuczne

20 01 02 – szkło

20 01 10 – odzież

20 01 11 – tekstylia

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe