• A
  • A
  • A

Urząd Stanu Cywilnego

(Urząd Gminy Goszczanów)
Kierownik: Maria Bzderek

Główny zakres zadań realizowanych przez USC to zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zadania wynikające z innych ustaw szczególnych. Urząd Stanu Cywilnego swym zasięgiem działania obejmuje teren gminy Goszczanów. Zajmuje się przede wszystkim rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów. Rejestracja odbywa się zgodnie z właściwością miejscową zdarzenia.

USC, oprócz rejestracji, prowadzenia ksiąg i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, przyjmuje oświadczenia:
a) w sprawie zmiany imienia dla dziecka w sporządzonym akcie
b) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa
c) wstąpieniu w związek małżeński
d) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
e) uznaniu dziecka
f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Wydaje decyzje administracyjne dotyczące:
a) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
b) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego
c) ustalenia treści aktu stanu cywilnego, który był sporządzony w utraconej księdze USC na obszarze Polski w jej obecnych granicach
d) odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
e) wpisania do ksiąg tut. USC aktów sporządzonych za granicą
f) zezwolenia na skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa

Wydaje również zaświadczenia:
a) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem za granicą
b) do zawarcia małżeństwa "konkordatowego" ze skutkami przewidzianymi przez prawo polskie

USC wykonuje również postanowienia i wyroki sądowe dotyczące:
a) prostowania, ustalenia bądź unieważnienia aktu stanu cywilnego
b) rozwodów, separacji i unieważnienia małżeństwa
c) przysposobienia i adopcji

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Goszczanów
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.